67.100.10 Молоко и продукты из переработанного молока

ГОСТ 34621-2019

Баяндоо:

  • Статус:
  • Буйрук :
  • Беттердин саны: 17
  • Баасы: 618 сом
Баштыкка

Жакында кошулгандар

КМС 736-96 Жеңил автомобильдер, оңдоого кабыл алуу, автосервистин ишканаларында оңдоо жана оңдоодон чыгаруу. Техникалык шарттар.

Баасы
618 сом

КМС ISPM 10:2010 ӨНДΥРΥШТΥН ЭРКИН ОРДУН ЖАНА ӨНДΥРΥШТΥН ЭРКИН АЯНТЫН ОРНОТУУ БОЮНЧА ТАЛАПТАР

Баасы
618 сом

КМС ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004:2019 Маалыматтык технологиялар АВТОМАТТЫК ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТОПТОО ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ QR Code штрих-код символиканын өзгөчөлүгү

Баасы
618 сом

КМС ISO Guide 30:2012 СТАНДАРТТЫК YЛГYЛӨР ЧӨЙРӨСYНДӨГY ПАЙДАЛАНЫЛГАН ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

Баасы
618 сом

КМС ISPM 5:2010 ФИТОСАНИТАРДЫК ТЕРМИНДЕРДИН ГЛОССАРИЙИ

Баасы
618 сом

КМС ISO/IEC Guide 99:2012 Метрология боюнча эларалык сөздүк.Негизги жана жалпы түшүнүктөр жана тийиштүү терминдер(VIM)

Баасы
618 сом

КМС 1.20:2020 Кыргыз Республикасынын улуттук стандартташтыруу системасы ТЕХНИКАЛЫК ШАРТТАР Иштеп чыгуу, жаңыртуу жана бекитүү тартиби

Баасы
618 сом

КМС 1.18:2020 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАНДАРТАШТЫРУУ СИСТЕМАСЫ ПРОДУКЦИЯНЫ КАТАЛОГИЗАЦИЯЛООНУН МАМЛЕКЕТТИК СИСТЕМАСЫНЫН НЕГИЗГИ ЖОБОЛОРУ Продукциянын каталогдук барактарын сунуш кылуу жана толтуруу эрежелери . Иштеп чыгуу, сактоо жана колдонуу

Баасы
618 сом