КМС ISO 10414-1:2015 Мунай зат жана газ өнөр жайы. ПАЙДАЛАНУУ ШАРТТАРЫНДА БУРГУ ЭРИТМЕЛЕРИН СЫНОО. 1-бөлүм. Суунун негизиндеги суюктуктар

Баасы
618 сом

КМС ISO 10370:2015 МУНАЙ ЗАТ АЗЫКТАРЫ Кокс калдыгын аныктоо Кичи ыкма

Баасы
618 сом

КМС ISO 9352:2018 Пластмассалар. Абразивдүү тегеректин жардамы менен жыртылууга туруктуулугун аныктоо

Баасы
618 сом

КМС ISO 9232:2011/ IDF 146:2011 Йогурт. Мунөздөмөлүүчү микроорганизмдерди бирдейлештирүү (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus)

Баасы
618 сом

КМС ISO 8553:2012/IDF 131:2012 СҮТ. КИЧИОРГАНИЗМДИ САНОО. 30°С ТЕМПЕРАТУРАДА ИЛМЕКТИ КОЛДОНУУДАГЫ ТАБАКТАЙ ЫКМАСЫ

Баасы
618 сом

КМС ISO 8362-6:2012 Инъекциялык дары каражаттары жана аларга тиешелүү буюмдар үчүн сыйымдуулук. 6 - бөлүм. Алюминийден жасалган айкалышкан калпактар жана инъекциялык флакондор үчүн желимдер

Баасы
618 сом

КМС ISO 8362-5:2012 Инъекциялык дары каражаттары жана аларга тиешелүү буюмдар үчүн сыйымдуулук. 5 - бөлүм. Сублимациондук кургатууга тийиштүү болгон инъекциялык флакондор үчүн тыгындар

Баасы
618 сом

КМС ISO 8362-4:2012 Инъекциялык дары каражаттары жана аларга тиешелүү буюмдар үчүн сыйымдуулук. 4 - бөлүм. Айнектен куюлуп жасалган инъекциялык дары каражаттары үчүн флакондор

Баасы
618 сом

КМС ISO 8362-3:2012 Инъекциялык дары каражаттары жана аларга тиешелүү буюмдар үчүн сыйымдуулук. 3-бөлүм. Инъекциялык флакондор үчүн алюминийден жасалган калпактар

Баасы
618 сом

КМС ISO 8362-2:2012 Инъекциялык дары каражаттары жана аларга тиешелүү буюмдар үчүн сыйымдуулук. 2 - бөлүм. Инъекциялык флакондор үчүн тыгындар.

Баасы
618 сом

КМС ISO 8362-1:2012 Инъекциялык дары каражаттары жана аларга тиешелүү буюмдар үчүн сыйымдуулук.1-бөлүм.Айнек түтүктөрдөн жасалган инъекциялык дары каражаттары үчүн флакондор

Баасы
618 сом

КМС ISO 8262-2:2012/IDF 124-2:2012 Сүт азыктары жана сүттүн негизиндеги тамак-аш азыктары Вейбулл Бернтропдун (контролдук ыкма) гравиметрикалык ыкмасы менен майдын камтылышын аныктоо. 2-бөлүк. Балмуздак жана балмуздак үчүн аралашмалар

Баасы
618 сом

КМС ISO 8262-1:2012/IDF 124-1:2012 Сүт азыктары жана сүттүн негизиндеги тамак-аш азыктары Вейбулл Бернтропдун (контролдук ыкма) гравиметрикалык ыкмасы менен майдын камтылышын аныктоо. 1-бөлүк. Балдардын тамак-аш азыктары

Баасы
618 сом

КМС ISO 8261:2011/IDF 122:2011 Сүт жана сүт азыктары. Сыноо, баштапкы суспензия жана микробиологиялык изилдоолор үчүн ондогон ажыроолор

Баасы
618 сом

KMC ISO 8199:2009 СУУНУН САПАТЫ Азыктандыруучу чайрµгµ се቉ ыкмасы менен µст‰р‰лгµн микроорганизмди эсептµµ боюнча жалпы жетекчилик

Баасы
618 сом

КМС ISO 8156:2010/IDF 129:2010 КУРГАК СУТ ЖАНА КУРГАК СУТ АЗЫКТАРЫ. ЭРИБЕГЕНДИГИН АНЫКТОО

Баасы
618 сом

KMC ISO 7981-1:2009 СУУНУН САПАТЫ. ПОЛИЦИКЛДЫК ЖЫПАР ЖЫТТУУ КӨМҮР СУУТЕКТЕРИН АНЫКТОО (ПАУ) 1-Бөлүк. Суюктук-суюктук экстракциясынан кийин флуоресценциянын детектору менен жука катмарлуу хроматографиянын жогорку катыйжалуу жолу менен алты ПАУку аныктоо

Баасы
618 сом

КМС ISO 7937:2013 Тамак – аш азыктарынын микробиологиясында жана жаныбарлар үчүн тоюттар. Эсептөөнүн горизонталдык ыкмасы clostridium perfringens. Колонияларды эсептөө ыкмасы. (ISO 7937:2004, IDT)

Баасы
618 сом

KMC ISO 7908:2009 КУРГАТЫЛГАН ГИЛАС Техникалык шарттар. (ISO 7908:1991, IDT)

Баасы
618 сом

KMC ISO 7703:2009 КУРГАТЫЛГАН ШАБДАЛЫ Техникалык шарттар жана сыноонун ыкмалары. (ISO 7703:1995, IDT)

Баасы
618 сом

KMC ISO 7702:2009 КУРГАТЫЛГАН АЛМУРУТТАР Техникалык шарттар жана сыноонун ыкмалары. (ISO 7702:1995, IDT)

Баасы
618 сом

KMC ISO 7701:2009 КУРГАТЫЛГАН АЛМАЛАР Техникалык талаптар жана сыноонун ыкмалары. (ISO 7701:1994, IDT)

Баасы
618 сом

КМС ISO 6975:2015 Жаратылыш газы КЕҢЕЙТИЛГЕН ТАЛДОО Газдуу хроматография ыкмасы. (ISO 6975:1997, IDT)

Баасы
618 сом

КМС ISO 6887-4:2011 Тамак-аш азыктарынын микробиологиясы жана жаныбарлар үчүн тоюттар. Сыноо, баштапкы суспензия үчүн байкоону даярдоо жана биологиялык изилдөө үчүн ондогон бөлүүлөр. 4-бөлүк

Баасы
618 сом

КМС ISO 6887-3:2011 Тамак-аш азыктарынын микробиологиясы жана жаныбарлар үчүн тоюттар. Микробиологиялык изилдөө үчүн баштапкы суспензия жана ондогон ажыроолор. 3-бөлүк

Баасы
618 сом

КМС ISO 6732:2010/IDT 103:2010 Сут жана сут азыктары. Темирдин камтылышын аныктоо. Спектрометрикалык ыкма (Контролдук ыкма). (ISO 6732:2010/ IDF 103:2010, IDT)

Баасы
618 сом

KMC ISO 6658:2009 СЕНСОРДУК ТАЛДОО МЕТОДОЛОГИЯ ЖАЛПЫ ЖЕТЕКЧИЛИК. (ISO 6658:2005, IDT)

Баасы
618 сом

KMC ISO 6635:2009 МӨМӨЛӨР, ЖАШЫЛЧАЛАР ЖАНА АЛАРДЫ КАЙРА ИШТЕТҮҮДӨГҮ ПРОДУКТУЛАР Нитриттердин жана нитраттардын камтылышын аныктоо Спектрометрдин молекулярдык абсорбциондук усулу

Баасы
618 сом

КМС ISO 6091:2012 Кургак сүт. Титрленген кычкылдуулукту аныктоо (текшерүү ыкмасы). (ISO 6091:1980, IDT)

Баасы
618 сом

КМС ISO 5983-2:2012 Жаныбарлардын тоюту. Чийки белоктун курамын эсептөө жана азоттун курамын аныктоо. 2-бөлүм: Күлдөндүрүү (сууланган буу менен айдоо) үчүн тосмону колдонуу ыкмасы. (ISO 5983-2:2005, MOD)

Баасы
618 сом

KMC ISO 5667-6:2009 Суунун сапаты. Сыноолорду тандоо. 6-Бөлүк. Озөн суулардан жана булактардан алынган үлгүлөрдү тандоо боюнча жетекчилик. (ISO 5667-6:2005, IDT)

Баасы
618 сом

КМС ISO 5667-5:2012 Суунун сапаты. 5-бөлүк.Тазалоочу курулуштагы жана түтүк өткөрүүчү бөлүштүргүч системасындагы ичүүчү суунун сыноосун тандап алуу боюнча жетекчилик. (ISO 5667-5:2006, IDT)

Баасы
618 сом